תקנון רכישת מוצרים באתר

 

אתר קש קלוע הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מכירת מוצרים שונים

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כל הרוכש מוצרים ו/או שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע 

ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.

כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת מוצרים באמצעות האתר.

הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

(1)   ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש

(2)    המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי

(3)    המען בו יש לספק את השירות נמצא במדינת ישראל ולא ברשות הפלסטינית.

מדיניות שירותים ומחירים

הזמנות באתר יתקבלו בקניה בכל סכום
התמונות המצולמות באתר להמחשה בלבד

מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של האתר.

במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת מוצר/מוצרים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, יודיע האתר לרוכש באמצעות הטלפון או דואר אלקטרוני ולא יחוייב כרטיס האשראי שלו. פיצוי לא יינתן במקרה זה.

המשלוח יגיע ליעד המבוקש תוך 7 ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה כולל ביטוח המוצר.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). קש קלוע האתר אינו אחראי לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיה אחראי במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר קש קלוע. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לאתר ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של האתר. פרטים אלו לא יועברו על ידי האתר ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.

האתר יהא רשאי לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

תשלום בגין השירותים

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה. אם על פי מדיניות האתר יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).

סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב"סל קניות" או "במסך "פרטי תשלום" – בתהליך הקופה. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"סל קניות " לרבות הוצאות משלוח.

ביטול פעולות על ידי הרוכש

ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
1. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ישירות אל הדואר האלקטרוני : info@kashkalua.com
2. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק. בנוסף יחויב הלקוח על סך 25 ש"ח עמלת ביטול בחברות האשראי.
3. אם סופק המוצר לקונה, חלה חובת החזרת המוצר למשרדי החברה על הלקוח.
מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
4. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
5. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נפתחו
6. קש קלוע האתר רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
6.1 נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
6.2  אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
6.3 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
6.4 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
7. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה ב"סל קניות"

הגבלת אחריות

קש קלוע האתר שם דגש רב לכך שכל המוצרים המוצעים באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש.

במידה ומי מהמוצרים הנזכרים לעיל אינו כך (להלן – המוצר הפגום), זכאי הרוכש לפנות אל קש קלוע (באמצעות טלפון: 052-2438303 ולהודיע על כך. מוסכם על הצדדים, כי האתר יבדוק את התלונה ויהא רשאי להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר (לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), על פי שיקול דעת בלעדי.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

בכל מקרה חב האתר, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את האתר ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לאתר /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעלות

בעלי האתר רשאים לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, יהיו בעלי האתר רשאים לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

שירות לקוחות

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לאתר באמצעות דאר אלקטרוני :info@kashkalua.com

או באמצעות הטלפון: 052-2438303 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00

 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים  לאתר קש קלוע בלבד

אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים, עיצוב וכל דבר אחר המוצג באתר, אלא אם ניתנה רשות כתובה וחתומה לכך בכתב ומראש ע"י קש קלוע בלבד.